toppbild mexiko 2016
“De måste garantera att människorättsförsvarare och organisationer ges möjlighet att försvara de mänskliga rättigheterna”
blogg

Foto från seminariet.

En gång om året träffas representanter från Europeiska Unionen och mexikanska staten för att ha en dialog om mänskliga rättigheter i såväl Mexiko som i Europa. I samband med dialogen finns det utrymme för civilsamhället att lyfta sina rekommendationer, genom ett seminarium som äger rum dagarna innan. Kristna Fredsrörelsen var på plats.

Dialogerna upprättades 2010 efter att de båda parterna skrev under ett strategiskt partnerskapsavtal som syftade till att stärka samarbetet mellan dem, såväl inom bilaterala som multilaterala sammanhang.

Inom ramen för dialogen, genom ett seminarium, finns ett utrymme för organisationer som representerar olika grupper inom civilsamhället. Civilsamhällsorganisationerna ser det som en möjlighet för att utforma rekommendationer till myndigheterna, som enligt internationell rätt har ansvar för att respektera och upprätthålla de mänskliga rättigheterna.

I oktober hölls den sjunde högnivå dialogen mellan Europeiska Unionen och Mexiko. Inom ramen för denna dialog bjöds också organisationer in för att delta i det femte seminariet för civilsamhället. På plats fanns både europeiska och mexikanska organisationer som koordinerade sig sinsemellan för att kunna uttala sig med en samlad röst. Organisationerna formulerade ett flertal rekommendationer både till EU och till mexikanska staten inom ämnesområdena; rättsstaten, migration, företag och mänskliga rättigheter samt civilsamhället, människorättsförsvarare och journalister. Fyra teman som de identifierade som särskilt akuta i det gällande tillståndet för mänskliga rättigheter inom Europa och Mexiko.

De rekommendationer som presenterades om situationen för människorättsförsvarare fokuserade på vikten av att garantera att människorättsförsvarare och organisationer ges möjlighet att försvara de mänskliga rättigheterna i såväl Europa som i Mexiko. Organisationerna vittnade om att handlingsutrymmet för människorättsförsvarare har minskat inom ett flertal områden på båda respektive platserna. De lyfte också oro för den allvarliga risksituation och de dödshot som människorättsförsvarare och journalister som verkar i Mexiko möter. En verkligen som är ständigt närvarande i Kristna Fredsrörelsens arbetet i Mexiko där vi medföljer människorättsförsvarare som lever under hot.

“Om det inte hade varit för Kristna fredsrörelsen hade jag inte varit i livet idag. Ni hade varit tvungna att besöka mig på kyrkogården” Padre Marcelo Pérez Pérez under en av Kristna fredsrörelsens medföljningar.

Kristna Fredsrörelsen och de andra civilsamhällsorganisationerna som deltog vid seminariet, kommer nu bevaka att rekommendationerna som presenterats inför dialogen implementeras av Europeiska Unionen och Mexiko.

Emma Idestrand, Koordinatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko