toppbild mexiko 2016
Med rättvisa och fred finner vi sanningen – Folkens Permanenta Tribunal höll en ny rättegång i Chiapas.

Ett allvarligt problem i Mexiko är den omfattande straffriheten. I en rapport från 2012 skriver svenska Utrikesdepartementet att straffriheten är allmänt utbredd i Mexiko, och särskilt utbredd vad gäller brott begångna av militären. Mellan år 2007-2011 ledde endast 15 utredningar om misstänkta övergrepp mot civila till fällande dom. I november år 2014 kommer Folkens Permanenta Tribunal (the Permanent Peoples’ Tribunal) att avsluta ett tre år långt arbete i Mexiko under vilket den bland annat har satt fokus på straffriheten i landet. Domstolen kommer i sitt slutanförande att rapportera om de omfattande människorättsbrott som mexikanska staten har begått och som ännu ingen har straffats för.

"Med rättvisa och fred finner vi sanningen" var mottot för rättegången i Limonar. Foto: Erika Karlsson.

“Med rättvisa och fred finner vi sanningen” var mottot för rättegången i Limonar. Foto: Erika Karlsson.

Vad är då Folkens Permanenta Tribunal? Det är ett icke-statligt påverkansorgan som bildades i Italien 1979 vars uppgift är att främja och skapa opinion om de mänskliga rättigheterna. Domstolen koncentrerar sig på fall av uppenbara och systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna, framförallt begångna av stater men även av privata aktörer såsom företag, under omständigheter där varken det nationella eller internationella rättssystemet anses kunna säkerställa upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna. Den använder sig huvudsakligen av internationell humanitär rätt och FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter för att komma fram till sina beslut, och har bl.a. hållit rättegångar i Tibet, Västsahara, Argentina och Guatemala. Domarna ska vara personer med gott anseende vad gäller etik och moral och kan t.ex. vara människorättsförsvarare, forskare eller författare. I Mexiko påbörjade domstolen sitt arbete med att utreda statens brott mot mänskliga rättigheter år 2011 på efterfrågan av mexikanska civilsamhällesorganisationer.

I Chiapas har Folkets Permanenta Domstol hållit ett flertal rättegångar på temat ”det smutsiga kriget: våld, straffrihet och brist på tillgång till juridisk rättvisa”. Efter zapatisternas uppror år 1994, under det s.k. smutsiga kriget, utsattes civilbefolkningen för omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna, ofta utförda av paramilitära grupper för att kväsa motståndet mot staten. Dessa brott har sällan bestraffats och domstolen vill nu skipa rättvisa och ge röst åt de som drabbades. Den senaste rättegången hölls i Limonar i Chiapas i mitten av juli och behandlade massakern i Viejo Velasco. Överlevande, vittnen och familjemedlemmar kom till Limonar för att vittna om vad som hände den 13 november 2006 när beväpnade män attackerade samhället. De vittnade om mord, påtvingade försvinnanden och tvångsförflyttningar. Brott som aldrig klarats upp. En representant från ursprungsfolket chol uttalade att ”Nästan åtta år efter massakern fortsätter vi familjemedlemmar att kräva rättvisa, att de ansvariga ska straffas och vår rätt att få veta sanningen om vad som hände, samt att få veta var våra försvunna familjemedlemmar befinner sig. Det enda den mexikanska staten har gjort är att främja straffriheten” (Citat från La Jornada).

Efter att ha hört vittnena och gått igenom den dokumentation som fanns i Limonar kom domarna fram till att den mexikanska staten begått brott mot en rad mänskliga rättigheter genom att ha organiserat de paramilitära grupper som utförde brotten, och att händelserna i bland annat Limonar utgjorde ett brott mot mänskligheten. De uttalade att mexikanska staten måste utreda de brott som begåtts samt identifiera, ställa inför rätta och döma de ansvariga, och att de som har drabbats har rätt till kompensation.

Nanna Sundkvist, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko 2014-2015