toppbild mexiko 2016
Ny rapport om mänskliga rättigheter i Mexiko och Guatemala

Varje år publicerar organisationerna OMCT och FIDH en gemensam rapport om människorättssituationen i världen. Nedan följer en sammanfattning av rapporterna för Mexiko och Guatemala från 2010.

Mexiko

I rapporten om Mexiko påtalas de kränkningar som begåtts av militären i kampen mot den organiserade brottsligheten. Militären används till rent polisiära uppgifter vilket är problematiskt eftersom anmälningar mot militären om tortyr, försvinnande, mord, häktningar på lösa grunder och andra typer av övergrepp inte utreds av civila myndigheter. Istället utreds brott begångna av soldater av särskilda militärdomstolar som anses bidra till den utbredda straffriheten.

Ett annat centralt tema för människorättsförsvarare har varit kampen för ursprungsfolkens rättigheter, särskilt i förhållande till utvinning av naturresurser. Repressionen mot ursprungsfolk har varit särskilt framträdande i Chiapas, Oaxaca och Guerrero, de delstater som har de högsta fattigdomstalen och störst andel ursprungsfolk.

Mexiko är ett viktigt transitland för migranter, men det är också många som försöker lämna landet, eller som söker sig hit. Rapporten uppger att cirka 18 000 centralamerikaner varje år kidnappas av den organiserade brottsligheten i Mexiko. Särskilt alarmerande är att det ofta sker med myndigheternas goda minne, ibland även med deras samverkan.  Straffriheten är utbredd och de migranter som faller offer för den organiserade brottsligheten är i det närmaste totalt rättslösa. Journalister som skrivit om korruption eller om den organiserade brottsligheten har också i flera fall utsatts för hot eller till och med mördats.

I november 2009 dömdes Mexiko av den interamerikanska domstolen i fallet ”Campo algodonero”, där tre unga kvinnor försvann och sedan återfanns mördade i Ciudad Juárez 2001. Domen understryker Mexikos misslyckanden angående våld riktat mot kvinnor. Den interamerikanska domstolen har också dömt Mexiko för påtvingande försvinnanden under det så kallade smutsiga kriget på 70-talet. I domen karaktäriserar man detta som en period av systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna från statens sida. Mexiko har ännu inte vidtagit några åtgärder för att uppfylla åläggandena i domen.

Guatemala

Under 2009 var antalet mord och andra våldsbrott i Guatemala fortfarande skrämmande högt och straffriheten vid denna typ av brott var så hög som 98%. Enligt åklagarmyndigheten för mänskliga rättigheter begicks det 6 498 mord. Det utbredda våldet i samhället har också allvarligt påverkat människorättsförsvararnas situation.

För att komma tillrätta med straffriheten och den utbredda korruptionen inrättades 2007 CICIG, den internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala. CICIG:s arbete har bidragit till att ett antal lagar har stiftats, vars mål är högre rättssäkerhet och bättre kontroll av de vapen som cirkulerar i samhället.  Det återstår att se vilken effekt dessa lagar kommer att få samt i vilken mån myndigheterna kommer att följa CICIG:s rekommendationer.

Under det gångna året ökade regeringen militärens budget. För första gången sedan fredsavtalen 1996 har militärbaser öppnats på nytt, och framför allt i de områden där inbördeskriget utkämpades som mest intensivt. I dessa områden finns enligt rapporten ofta stora ekonomiska intressen, som möts av motstånd från den organiserade befolkningen.  Detta har lett till en oro över att militären skall komma att sättas in mot sociala protester i framtiden.

Guatemala är ett land med hög social marginalisering, som framför allt drabbar landets ursprungsfolk.  Många lokalsamhällen lever under hot om vräkning,  på grund av att marken har sålts eller planerar att säljas till stora företag för utvinnande av naturresurser. De som motsätter sig att lämna marken drabbas i många fall av hot och trakasserier. Även fackligt aktiva och aktiva inom bonderörelsen, har varit särskilt utsatta under året.

Under 2009 dömdes för första gången en militär för övergrepp begångna under inbördeskriget, då Felipe Cusanero Coj dömdes till 150 års fängelse för sex påtvingande försvinnande. Domen följdes av ytterligare en dom för påtvingade försvinnanden i december 2009 och en i oktober 2010. Processerna har kännetecknats av hot mot vittnen och mot de personer som försöker uppdaga sanningen om vad som skedde under inbördeskriget. Dessa kategorier av människorättsförsvarare tillhör de allra mest utsatta i Guatemala idag, enligt OMCT/FIDH:s årsrapport 2010 om situationen för människorättsförsvarare i världen.

OMCT är The World Organisation Against Torture och FIDH The International Federation for Human Rights. Tillsammans utgör de  The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders som tidigare i år publicerade årsrapporten “Annual Report 2010, Steadfast in Protest” rörande människorättssituationen i världen.

Rapporten finns att läsa här.

Ida Asplund, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chiapas, Mexiko.

Andra länkar

Första domen för påtvingade försvinnanden i Guatemalas nationella rättssystem:

http://fredsobservatorerna.wordpress.com/2010/08/31/historisk-dom-i-guatemala/

Domen för försvinnandet av Fernando García:

http://fredsobservatorerna.wordpress.com/2010/10/30/%E2%80%9Dom-vi-inte-minns-ar-vi-domda-att-upprepa-historien%E2%80%9D/